1. Betaling

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Geel bij levering en zonder korting. De afgesproken prijs is betaalbaar in Euro ten laatste op het ogenblik dat de koper de formulieren worden overhandigd die hem toelaten het voertuig in te schrijven bij Dienst In Verkeersstelling. Iedere afwijking hierop dient bewezen door een geschrift.

Onze vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd facturen te innen of er geldige kwijting voor te geven, behalve uitdrukkelijke toestemming. Bij niet betaling der facturen op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op de openstaande sommen en tot de volledige betaling een maandelijkse intrest van 1% verschuldigd zijn. De facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen zonder afbreuk te doen aan de hierboven vermelde intresten, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 Euro, ten titel van schadevergoeding en dit van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is. De uitgifte van verhandelbare titels ter betaling der facturen brengt geen schuldvernieuwing mee en doet geen afbreuk aan de hierboven vermelde betalingsmodaliteiten. In geval van betaling op termijn, zal de wanbetaling op één vervaldag de opeisbaarheid van het resterend saldo met zich meebrengen. In geval van verkoop, wordt er tussen partijen uitdrukkelijke bedongen dat de geleverde goederen de volledige eigendom blijven van de verkoper, tot volledige betaling.

2. Betwisting

Alle betwistingen omtrent onze facturen dienen binnen de acht dagen na ontvangst per aangetekende brief ter kennis gebracht te worden, zoniet wordt de klant geacht ermee in te stemmen zonder voorbehoud.

3. Verzending

Alle leveringen en verzendingen, ook als zij franco geschieden, gebeuren op risico van de bestemmeling. De voertuigen die ons worden toevertrouwd worden door ons personeel bestuurd uitsluitend onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant. Alle slepingen worden uitgevoerd onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van het getakelde voertuig.

4. Waarborg

Het voertuig is gewaarborgd tegen constructiefouten vanaf de leveringsdatum en uitsluitend volgens de waarborgbepalingen van de fabrikant – constructeur. De waarborg is beperkt tot de vervanging van het onderdeel dat, bij normaal gebruik van de wagen, als defect erkend wordt, terwijl het arbeidsloon steeds ten laste van de klant blijft. Overbelasting van een vrachtwagen sluit alle waarborg uit. Bij bedrijfswagens zijn de veren van de waarborg uitgesloten daar deze de eerste gevolgen van de overbelasting ondergaan. Speciale uitrustingen, waaronder banden, enz. zijn slechts gewaarborgd voor zover de fabrikant waarborg verleent die zich eventueel gelast met de uitvoering ervan. De waarborg vervalt bij ontstentenis van betaling binnen de overeengekomen termijn, of indien het voertuig elders dan in de werkplaatsen van de verkoper werd hersteld of gewijzigd onder welke vorm dan ook, indien het voertuig overbelast werd of indien de koper verwaarloosd heeft de verkoper van enig defect te verwittigen, of nog indien het defect te wijten is aan een nalatigheid, een ongeval, onwetendheid, slecht gebruik. De verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongevallen aan personen of goederen ingevolge fabricage- of materiaalfouten en kan geen deel nemen in vrachtkosten, montage of arbeidsloon.

De koper verklaart zich akkoord met het feit dat de waarborg van verkoper beperkt is tot deze van de constructeur waarvan de koper kennis heeft genomen en welke hij aanvaardt.

Tweedehandsvoertuigen worden niet gewaarborgd.

5. Schorsing en ontbinding van de overeenkomst

Overmacht evenals feiten eigen aan onze onderaannemers, leveranciers en vervoerders schorsen de uitvoering van onze verbintenissen. In dezelfde gevallen kunnen wij ook opteren voor de ontbinding van de overeenkomst. In ieder geval zullen de reeds uitgevoerde werken gefactureerd worden. Indien de klant één zijner verbintenissen, voortspruitend uit dit document, niet naleeft, zal de verkoper het recht hebben de overeenkomst te ontbinden 14 dagen na het versturen van een aangetekende brief houdende ingebrekestelling, onder voorbehoud mogelijk schadevergoeding wegens niet-uitvoering te vorderen.

6. Bevoegdheid

Alle betwistingen zullen beslecht worden door de rechtbanken van Turnhout en eventueel de Vrederechter van het kanton Westerlo, ook indien er meerdere verweerders zijn of in geval van oproeping in vrijwaring.

Gefactureerde onderdelen worden niet teruggenomen. Al de leveringen aan toonbank dienen contant betaald.